ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην alphacolors Ι.Κ.Ε (Παραγωγή και Εμπόριο Χρωμάτων) πιστεύουμε στην αρμονική συνύπαρξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας με τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Κατανοούμε πλήρως τις ευθύνες μας για την προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια προτεραιότητά μας αποτελεί η πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό στόχος μας είναι η μείωση στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, στην εταιρεία alphacolors I.K.E  εφαρμόζουμε σε όλες τις δραστηριότητές μας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και δεσμευόμαστε ότι :

• Λειτουργούμε σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
• Επενδύουμε με τρόπο οικονομικά βιώσιμο στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και τη μείωση στο ελάχιστο της παραγωγής αποβλήτων και εκπομπής ρύπων.
• Ανακυκλώνουμε εσωτερικά ή/και διαθέτουμε για ανακύκλωση όλα τα ανακυκλώσιμα υποπροϊόντα, υπολείμματα και κατάλοιπα των δραστηριοτήτων μας.
• Διαθέτει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα κάνοντας χρήση νέων ουσιών που υποκαθιστούν άλλα επικίνδυνα για το περιβάλλον.
• Εκτιμούμε προκαταβολικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε νέας δραστηριότητας, προϊόντος και μεθόδου παραγωγής.
• Παρέχουμε πληροφορίες στους πελάτες μας για τις περιβαλλοντικές συνέπειες του χειρισμού, της χρήσης και διάθεσης των προϊόντων μας.
• Εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Αναγνωρίζουμε συστηματικά την προσπάθεια του προσωπικού που συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
• Εξετάζουμε άμεσα κάθε μη συμμόρφωση, ατύχημα και παράπονο που αφορά το περιβάλλον με σκοπό να διαπιστώσουμε τα αίτιά του και να λάβουμε τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επανάληψής του.
• Καταρτίζουμε πλάνα δράσης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
• Θέτουμε μετρήσιμους στόχους για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και εφαρμόζουμε διαδικασίες για την παρακολούθηση της επίτευξής τους.
• Παρέχουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας.
• Συνεργαζόμαστε με τις δημόσιες αρχές, τους προμηθευτές και πελάτες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
• Ελέγχουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πρακτικές των προμηθευτών μας.
• Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας μας είναι υπεύθυνος και ενεργεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ειδικότερα κάθε εργαζόμενος έχει την ευθύνη για:
• Την τήρηση των κανόνων διαχείρισης των κάθε είδους απορριμμάτων και αποβλήτων.
• Τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, υγρών καυσίμων και νερού.
• Την τήρηση των οδηγιών αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ατυχημάτων, τυχόν διαρροών ή απελευθέρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον.
• Τη συμμετοχή του σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει η Εταιρία για την περιβαλλοντική διαχείριση.
• Την ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης