Χρώμα ταχυστέγνωτο ακρυλικής βάσης για τη διαγράμμιση των οδοστρωμάτων. Είναι κατάλληλο για τη βαφή των οδοστρωμάτων τόσο ασφαλτικών όσο και σκυροδέματος για κατά μήκος λωρίδες ως και για οποιαδήποτε σήμανση οδών και θέσεις πάρκινγκ. Παρουσιάζει καλή πρόσφυση και καλυπτικότητα. Είναι καλώς αναμειγμένο, ομοιογενές και δεν υφίσταται μόνιμη κατακάθιση εντός του δοχείου του. Αποκτά μεγάλη αντανακλαστική ικανότητα όταν χρησιμοποιηθεί με επίπαση υαλοσφαιριδίων.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.