Το ALPHA DESMO P-70 χρησιμοποιείται κυρίως ως σκληρυντής σε συστήματα αλκυδικών χρωμάτων προσφέροντας ταχύτερο χρόνο στεγνώματος υψηλή αντίσταση στα χημικά και τις καιρικές συνθήκες, πολύ καλή διατήρηση της γυαλάδας και εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Προσθέτουμε 5-35% κ.ο. Χρόνος χρήσης μετά την ανάμιξη ~4h .

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.